FUJIFILM Business Innovation e-Tax Solution

ต่อยอดธุรกิจยุคดิจิทัลด้วย e-Tax Solution

DMS

คุณเจอปัญหาเหล่านี้ เมื่อต้องทำใบกำกับภาษี และใบรับส่งกรมสรรพากรหรือไม่  

e-Tax โซลูชั่น

คุณต้องมีค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้หรือไม่

ต้นทุนการผลิตใบกำกับภาษีที่เป็นกระดาษ

7 บาท ต่อ ธุรกรรม

ต้นทุนค่าจัดส่งเอกสาร

27 บาท ต่อ ธุรกรรม

ต้นทุนจัดเก็บและค้นหาเอกสาร

40 บาท ต่อ ธุรกรรม

ต้นทุนรวม ต่อ ธุรกรรม = 74 บาท ต่อ ธุรกรรม

 

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ขอเสนอ e-Tax Solution ที่ช่วยให้องค์กรของคุณส่งมอบใบกำกับภาษีและใบรับจากรูปแบบ “กระดาษ” เป็น “ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)”                             
e-Tax Invoice คือ ใบกำกับภาษีรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปลี่ยนจากกระดาษมาอยู่ในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ลดเวลาในการจัดทำจัดเก็บเอกสาร และลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง เพราะสามารถส่งผ่านอีเมลได้โดยอัตโนมัติ 

e-Tax ภาษี ระบบจัดการใบกำกับภาษีอัตโนมัติ

          

 

 

ฟูจิ ซีร็อกซ์ ให้บริการจัดทำใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) 2 รูปแบบ ดังนี้

ติดตั้งระบบ e-Tax Cloud Solution ที่สำนักงานของลูกค้า

ติดตั้งระบบ e-Tax Cloud Solution ที่สำนักงานของฟูจิ ซีร็อกซ์

 

ท่านสามารถเลือกบริการตามความเหมาะสมของธุรกิจท่านได้ 

e-Tax ภาษี ระบบจัดการใบกำกับภาษีอัตโนมัติ

ตัวอย่างเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายเมื่อใช้ e-Tax Solution

e-Tax โซลูชั่น  

ข้อดีของ e-Tax Invoice & e-Receipt คืออะไร

ส่งไฟล์ผ่าน e-mail  เป็นหลัก ทำให้ลดปริมาณการใช้กระดาษ

ไม่ต้องเสียเวลาในการเตรียมเอกสารทางบัญชี

ไม่ต้องใช้พื้นทีห้องในการจัดเก็บและค้นหา

ส่งไฟล์ผ่าน e-mail จึงไม่ต้องนำส่งเอกสารที่เป็นกระดาษ

โบรชัวร์ e-Tax โซลูชั่น

Brochure_Fuji Xerox e-Tax Solution TH

File Size:
1.31 MB
Document Type:
Portable Document Format
Download Resource
ติดต่อทีมขายของเรา