กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

Fuji Xerox (Thailand) Sustainability Report 2018
การบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมเข้าไปในทุกกระบวนการทางธุรกิจนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของ ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการแสดงออกด้วยการจัดกิจกรรมเป็นครั้งคราว  บริษัท ฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ลูกค้า ตลอดจนความรับผิดชอบในการกำจัดเมื่อผลิตภัณฑ์หมดอายุหรือผ่านการใช้งานแล้วโดยไม่ทิ้งภาระให้ลูกค้า และสิ่งแวดล้อม โดยความพยายามนำกลับมารีไซเคิลให้ได้มากที่สุด

Related Pages